REGULAMIN usługi rejestracji domen


Przedstawiony poniżej regulamin dotyczy usługi rejestracji domen świadczonej przez PUQ sp. z o.o. (dalej nazywanej PUQ) i obowiązuje od dnia 27.03.2023 r., zastępując dotychczasowe regulaminy dotyczące tej usługi.

 

 1. Usługodawca świadczy usługi polegające na pośrednictwie w rejestracji domen, w tym ich obsłudze administracyjnej i technicznej.
 2. Usługobiorca składa zamówienie na korzystanie z Usługi rejestracji domen podczas Rejestracji za pomocą Formularza lub w późniejszym czasie – za pomocą posiadanego przez Usługobiorcę Konta.
 3. Usługa rejestracji domeny zostanie wykonana po zaksięgowaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu należnej Ceny, która następnie – po zaksięgowaniu na koncie Usługodawcy, przekazywana jest na konto odpowiedniego podmiotu rejestrującego domenę. Cena usługi rejestracji/aktualizacje domen określona została w Cenniku https://puq.pl/cart.php?a=add&domain=register.
 4. Domena rejestrowana jest przez Usługodawcę na dane Usługobiorcy – abonenta domeny internetowej.
 5. Proces rejestracji domeny internetowej zostanie rozpoczęty przez Usługodawcę po zaksięgowaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu należnej Ceny.
 6. Usługa rejestracji domen świadczona jest odpłatnie na warunkach określonych przez Usługodawcę w trakcie składania zamówienia na świadczenie Usługi rejestracji domen oraz według Ceny określonej w Cenniku.
 7. W ramach Usługi rejestracji domen, Usługobiorca zleca Usługodawcy dokonanie rejestracji domeny w imieniu i na rzecz Usługobiorcy, w tym do reprezentowania go przed Rejestratorem w związku z wykonywaniem Usługi.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie przez Usługodawcę odpowiedniemu Rejestratorowi danych osobowych Usługobiorcy, w celu wykonania przez Usługodawcę Usługi rejestracji domen i w niezbędnych do tego celu zakresie.
 9. Rejestratorem dla poszczególnych domen najwyższego poziomu jest Consulting Service Sp. z o.o. ul. J.Iwanowa – Szajnowicza 7 lok. U3 02-796 Warszawa www.hrd.pl
 10. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje bez zastrzeżeń treść warunków rejestracji poszczególnych domen, dostępnych na wyżej wskazanej stronie internetowej Rejestratora.
 11. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli
  1. wybrana przez Usługobiorcę nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
  2. do wybranej domeny zostało już wszczęte postępowanie rejestracyjne,
  3. domena nie może być zarejestrowana z uwagi na warunki rejestracji danej domeny przyjęte przez Rejestratora, o których mowa w ust. 10 powyżej,
  4. Usługobiorca podał nieprawidłową nazwę domeny lub Dane osobowe Usługobiorcy, które są niepełne lub nieprawdziwe, co uniemożliwia dokonanie rejestracji,
  5. Wniosek o rejestrację domeny zawiera brakujące informacje (jest niepełny) lub zawiera nieprawdziwe informacje,
  6. rejestracja domeny jest niemożliwa z innych przyczyn niż wymienione w niniejszym ustępie, które nie są zależne od Usługodawcy.
 12. W przypadku niemożności rejestracji domeny Usługobiorcy przysługuje zwrot uiszczonej Ceny.
 13. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zarejestrowaniu zamówionej domeny oraz o przyjęciu przez Usługodawcę obsługi administracyjnej i technicznej domeny przeniesionej do Usługodawcy.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zablokowanie, przejęcie lub usunięcie domeny wskutek zalegania przez Usługobiorcę z płatnościami na rzecz Usługodawcy lub ich brakiem,
  2. rejestrację domeny w złej wierze,
  3. utratę praw do domeny przez Usługobiorcę na skutek zgłoszenia roszczeń do zarejestrowanej domeny przez osobę trzecią i rozstrzygnięcia tych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami warunków rejestracji domen, o których mowa w ust. 10 powyżej,
  4. dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot nieuprawniony w przypadku utraty przez Usługobiorcę danych dostępowych do Konta.
 15. Usługodawca rejestruje domeny na określony czas, nie mniejszy niż 1 rok (zwany dalej Okresem ważności domeny). Okres ważności domeny wskazany jest każdorazowo podczas składania zamówienia na rejestrację domeny.
 16. Usługodawca zobowiązuje się udostępnić na każde żądanie Usługobiorcy dane autoryzujące dostęp do domeny i umożliwiające Usługobiorcy przeniesienie domeny do innego usługodawcy (zwane dalej Authinfo). Aby uzyskać kod Authinfo Usługobiorca powinien wypełnić wniosek "WNIOSEK O WYDANIE KODU AUTH-INFO" Dostępny na stronie Rejestratora (https://hrd.pl/wsparcie/do-pobrania/)  Oryginał wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać listownie na adres rejestratora: Consulting Service Sp. z o.o. Domaniewska 35A lok.1B 02-672 Warszawa
 17. Przeniesienie domeny od innego usługodawcy do Usługodawcy odbywa się bez dodatkowych opłat, chyba że co innego wynika z Cennika. Usługodawca świadczy dla domen przeniesionych obsługę administracyjną i techniczną w taki sam sposób, jak dla domen zarejestrowanych przez Usługodawcę. W przypadku przeniesienia domeny do Usługodawcy, Usługobiorca oświadcza, że dane abonenta domeny są tożsame z jego Danymi osobowymi Usługobiorcy. Przeniesienie niektórych domen wymagać może wniesienia przez Usługobiorcę Ceny tytułem rejestracji przenoszonej domeny na kolejny Okres ważności domeny, który będzie doliczany do dotychczasowego Okresu ważności domeny wynikającego z rejestracji domeny u dotychczasowego usługodawcy.
 18. Przedłużenie Okresu ważności domeny polega na kontynuacji obsługi administracyjnej i technicznej domeny przez Usługodawcę i odnotowaniu przez Rejestratora zmiany okresu, na jaki domena jest zarejestrowana w bazie danych systemu DNS. Przedłużenie Okresu ważności domeny jest odpłatne zgodnie z Cennikiem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy z tytułu nieprzedłużenia Okresu ważności domeny, jeżeli Cena tytułem przedłużenia Okresu ważności domeny nie została zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy w terminie co najmniej 24 godzin przed końcem Okresu ważności domeny lub jeżeli Usługobiorca nie dopełnił innych wymaganych czynności celem przedłużenia Okresu ważności domeny wynikających z Regulaminu albo warunków, o których mowa w ust. 10 powyżej.
 19. Usługobiorcy przysługuje pełne prawo dysponowania zarejestrowaną domeną na warunkach określonych Regulaminem oraz zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 10 powyżej.
 20. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy chęć przeniesienia praw do domeny wynikających z zawartej z Usługodawcą umowy na podmiot trzeci.
 21. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, dotyczących rejestracji domen, znajdują zastosowanie postanowienia regulaminów właściwych podmiotów rejestrujących domeny. HRD.PLhttps://hrd.pl/regulaminy/
 22. PUQ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w dowolnym momencie, przy czym zmiany te nie wpływają na prawa nabyte przez klientów przed wprowadzeniem zmian.
 23. Każda zmiana regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej PUQ. Klient jest zobowiązany do regularnego zapoznawania się z treścią regulaminu w celu śledzenia ewentualnych zmian.
 24. W przypadku jakichkolwiek nieporozumień lub sporów między firmą a jej klientami, strony postarają się rozwiązać je drogą negocjacji i ugody. W razie braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd.
 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej PUQ i obowiązuje do czasu jego zmiany lub odwołania przez firmę.
 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 27. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej PUQ.

Powered by WHMCompleteSolution

PUQ Mautic