Polityka prywatności


Ten dokument "Polityka prywatności" (zwany dalej "Polityką") przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika przez firmę PUQ sp. z o.o. (zwana dalej "PUQ")  i obowiązuje od dnia 27.03.2023r. i z tym dniem przestaje obowiązywać dotychczasowa "Polityka prywatności"

Zaznaczając pole "Zgadzam się" z linkiem do niniejszej Polityki (dalej nazywanego Użytkownikiem), dobrowolnie, na własne życzenie i w swoim interesie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób i na warunkach określonych w tej Polityce.


§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka stanowi integralną część regulaminu dostępnego w Panelu Klienta, a także innych zawartych umów z Użytkownikiem, gdy wyraźnie przewidziano to w ich postanowieniach. W ten sposób, zawierając Umowę oraz określone umowy w sposób w nich określony, w tym korzystając z usług, akceptujesz pełny zakres postanowień niniejszej Polityki.

 2. Metody przetwarzania danych osobowych obejmują wszelkie działania (operacje) lub ich kombinacje, w tym zbieranie, rejestrację, systematyzację, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, zmianę), wyodrębnianie, wykorzystywanie, przekazywanie (rozdzielanie, udostępnianie, dostęp), depersonalizację, blokowanie, usuwanie, niszczenie w celach określonych w niniejszej Polityce z lub bez użycia narzędzi automatyzacji według uznania Portalu.

 3. W niniejszej Polityce używane są terminy i definicje określone w Umowie, a także innych umowach zawartych z Użytkownikiem, chyba że niniejsza Polityka stanowi inaczej lub wynika to z jej istoty. W pozostałych przypadkach interpretacja używanego terminu w Polityce dokonywana jest zgodnie z obowiązującym prawem, praktykami biznesowymi lub naukowymi.


§2 Dane osobowe

 1. W niniejszej Polityce dane osobowe oznaczają:

  1. Informacje, które Użytkownik podaje o sobie podczas rejestracji lub autoryzacji, a także w procesie dalszego korzystania z Panelu Klienta i/lub Serwisu, w tym dane osobowe Użytkownika.

  2. Dane przesyłane automatycznie, w zależności od ustawień oprogramowania Użytkownika, w formie anonimowej.

  3. dane Klienta: imię i nazwisko lub nazwa Klienta, adres, dane osób kontaktowych, ich adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, informacje o płatnościach,

  4. dane konta Usługi: imię i nazwisko Klienta bądź jego pracowników, adresy email skojarzone z kontem oraz używane w ramach wykorzystywania Usługi, numer telefonu wykorzystywany do świadczenia Usługi, dane teleadresowe i adresy email osób, którym udostępniono dane przechowywane na koncie Usługi, adresy komputerów, za pomocą których jest świadczona Usługa bądź wykorzystywanych przez Klienta do korzystania z Usługi, 

  5. dane statystyczne: informacje techniczne odnośnie czynności wykonywanych na koncie, historię plików oraz dane o ruchu sieciowym generowanym przez konto Usługi, 

  6. dane o urządzeniach: adresy IP urządzeń, dane o przeglądarkach internetowych, pliki cookie, protokoły komunikacyjne, a także znaczniki oraz dane o ruchu sieciowym generowanym przy korzystaniu z Usługi, 

  7. dane przechowywane na koncie Usługi: pliki, wiadomości, komentarze, zdjęcia oraz powiązane z nimi informacje, a także dane związane z udostępnianiem danych przechowywanych na koncie Usługi osobom trzecim.

 2. PUQ ma prawo określić wymagania dotyczące składu danych osobowych Użytkownika, które muszą zostać podane w celu korzystania z Panelu Klienta i Serwisu opartego na nim. Jeśli niektóre informacje nie są oznaczone przez PUQ jako obowiązkowe, ich udostępnienie lub ujawnienie następuje z własnej woli Użytkownika.

 3. Podczas rejestracji Użytkownik musi podać nazwę konta (login), adres e-mail i hasło. Podczas rejestracji PUQ tworzy unikalny identyfikator dla każdego Użytkownika (user_id). Identyfikator użytkownika jest powiązany z informacjami o profilu użytkownika. W celu zawarcia Umów Użytkownik może również podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, NIP, KRS, adres rejestracji oraz adres pocztowy takiej organizacji, numer telefonu firmy, aktualny rachunek, nazwę banku obsługującego, można również podać jego rachunek korespondencyjny. Informacje podane na temat organizacji nie zawierają danych osobowych.

 4. PUQ nie sprawdza poprawności podanych danych osobowych i tego, czy Użytkownik ma niezbędną zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z niniejszą Polityką, uważając, że działa on w dobrej wierze, ostrożnie i podejmuje wszelkie starania, aby zachować takie informacje na bieżąco i uzyskać wszystkie niezbędne zgody podmiotów danych osobowych.

 5. PUQ zbiera i przechowuje dane dotyczące działań Użytkownika na stronie internetowej za pomocą plików logów. W przypadku wykonywania działań przez autoryzowanego Użytkownika, takie informacje są powiązane z identyfikatorem użytkownika.

 6. Użytkownik rozumie i akceptuje możliwość korzystania z oprogramowania stron trzecich w Panelu Klienta, w wyniku czego te osoby mogą otrzymywać i przesyłać dane wymienione w §2.1.b w formie anonimowej.

Określone oprogramowanie stron trzecich obejmuje:

 1. systemy zbierania danych analitycznych: Google Analytics.

 2. Narzędzia analityki społecznościowej: Facebook, Google;

 3. Systemy reklamowe: Google DoubleClick for Publishers (DFP), Google Adsense, Criteo.

 1. Skład i warunki zbierania anonimowych danych przez oprogramowanie stron trzecich są określane bezpośrednio przez ich właścicieli praw autorskich i mogą obejmować:

  1. dane przeglądarki (typ, wersja, ciasteczka);

  2. dane systemu operacyjnego (typ, wersja, rozdzielczość ekranu);

  3. dane żądane (czas, źródło przekierowania, adres IP).

  4. inne anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkownika w Aplikacji.

 2. W ramach świadczenia niektórych rodzajów usług PUQ może umożliwić Użytkownikom samodzielne umieszczanie na oddzielnych stronach Strony oprogramowania służącego do zbierania i przetwarzania danych anonimowych, podobnego do tego określonego w § 2.6 niniejszej Polityki, dzięki czemu Użytkownicy mogą otrzymać dane, o których mowa w § 2.1.b w formie anonimowej. Skład i warunki zbierania anonimowych danych w tym przypadku są określane przez Użytkownika, który umieścił oprogramowanie do zbierania i przetwarzania anonimowych danych, ale nie mogą kolidować z niniejszą Polityką.

 3. PUQ nie ponosi odpowiedzialności za procedurę korzystania z danych osobowych Użytkownika przez osoby trzecie, z którymi Użytkownik współdziała w ramach korzystania z Panelu Klienta i/lub Usługi.


§3 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawami prawymi, na których PUQ opiera się przy przetwarzaniu danych osobowych są:

  1. Przetwarzanie danych osobowych, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie w celu jednego lub kilku określonych celów;

  2. Przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której Stroną jest Użytkownik;

  3. Przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy z Użytkownikiem;

  4. Przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne do spełnienia obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.


§4 Zasady dotyczące dzieci

 1. PUQ niezamierzony sposób zbiera danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia, nie prosi ich o nie i nie pozwala im korzystać z Panelu Klienta. Osoby poniżej 18 roku życia nie mają prawa podawać informacji osobowych, takich jak imię, adres, numer telefonu i adres e-mail. Jeśli PUQ zorientuje się, że otrzymał informacje od dziecka poniżej 18 roku życia, niezwłocznie usunie takie informacje. Jeśli uważasz, że mogliśmy uzyskać jakieś informacje od lub dotyczące dziecka poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@puq.pl.


§5 Cele przetwarzania danych osobowych

 1. PUQ przetwarza, w tym zbiera i przechowuje dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji umów z Użytkownikiem oraz udostępnia je publicznie przez Użytkownika poprzez uzupełnianie profilu i dokonywanie ustawień w Panelu Klienta.

 2. PUQ ma prawo wykorzystać dane osobowe w celach:

  1. Wdrożenia funkcjonalności Serwisu polegającej na tworzeniu i wyświetlaniu profilu Użytkownika w Panelu Klienta. PUQ przechowuje, organizuje i wyświetla profile Użytkowników w panelu zawierającym dane osobowe, które Użytkownicy udostępnili publicznie.

  2. Zawarcia umów dotyczących korzystania z Panelu Klienta i Serwisu. Zawarcie Umowy następuje w trybie zdalnym przez wymianę dokumentów elektronicznych, które są podpisywane prostym podpisem elektronicznym. W tym przypadku rolę prostego klucza podpisu elektronicznego Użytkownika mogą pełnić para login - hasło lub jego adres e-mail. Dlatego są one wymagane podczas rejestracji.

  3. Wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Panelu Klienta i Serwisu. Zgłoszenia dotyczące dostępu do Serwisu/Portalu są przyjmowane przez Panel Klienta oraz pocztę elektroniczną.

  4. Identyfikacja użytkownika w ramach wypełniania obowiązków wynikających z zawartych z nim umów; Osobiste konto użytkownika jest powiązane z jego loginem, hasłem oraz adresem e-mail.

  5. Zapewnienie wsparcia technicznego związanego z korzystaniem z Panelu Klienta oraz Usługi; Wniosek o wsparcie jest przyjmowany za pośrednictwem oprogramowania aplikacyjnego i poczty elektronicznej.

  6. Zapewnienie komunikacji z użytkownikiem w celu świadczenia usług informacyjnych oraz poprawy jakości Usługi na podstawie zawartych umów, w tym za pośrednictwem powiadomień z udziałem osób trzecich; Komunikacja z użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub numeru telefonu abonenta podanego przez użytkownika podczas rejestracji lub korzystania z Panelu Klienta i/lub Usługi.

  7. Wykorzystanie anonimowych danych do kierowania reklam i/lub materiałów informacyjnych w oparciu o wiek, płeć i inne cechy.

  8. Prowadzenie badań marketingowych, statystycznych i innych na podstawie anonimowych danych. Dane z systemów zbierania danych wymienionych w punkcie 2.7. są zbierane i analizowane w anonimowej formie w celu określenia, ile czasu użytkownicy spędzają w różnych sekcjach Panelu Klienta, jakie są ich zainteresowania i preferencje.

  9. Zachowanie zgodności z wymaganiami prawnymi. Jako organizator rozpowszechniania informacji w Internecie, PUQ przechowuje informacje o fakcie odbioru, przesyłania, dostarczania i (lub) przetwarzania tekstów pisanych, obrazów, dźwięków, wideo lub innych elektronicznych wiadomości użytkowników Internetu oraz informacje o tych użytkownikach przez okres wymagany przez prawo od zakończenia tych działań.


§6 Twoje prawa związane z danymi osobowymi

 1. Jeśli przewiduje to obowiązujące prawo, Użytkownik ma prawo do:

  1. informacji o zbieraniu i wykorzystywaniu jego danych osobowych;

  2. dostępu i poprawiania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

  3. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli ich dokładność jest kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a także w przypadkach, gdy PUQ nie potrzebuje już danych osobowych do celów, dla których były przetwarzane przez PUQ;

  4. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także zakazu ich przetwarzania w przypadkach, gdy PUQ przetwarzał je w ramach wykonywania zadań w interesie publicznym lub w swoim uzasadnionym interesie, a nie ma potrzeby dalszego przetwarzania;

  5. w każdym czasie cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeśli Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, takie wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonał PUQ na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  6. żądania usunięcia swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

   1. gdy nie są już związane z celami, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;

   2. gdy zgoda zostanie wycofana, a PUQ nie ma podstaw do dalszego przetwarzania.

   3. gdy istnieją zastrzeżenia co do dalszej obróbki z powodu społecznie użytecznych lub uzasadnionych interesów PUQ i nie ma obowiązkowej potrzeby dalszej obróbki;

   4. gdy dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem;

  7. nie być przedmiotem decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje znaczące skutki prawne dla Użytkownika lub ma podobny wpływ, chyba że istnieje podstaw prawna dla dalszej obróbki;

  8. otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo czytelnym formacie w celu przesłania danych, w przypadkach, gdy PUQ przetwarza dane osobowe przekazane w sposób zautomatyzowany.

 2. Te prawa można wykorzystać za pomocą narzędzi oferowanych przez PUQ w Panelu Klienta lub wysyłając specjalne zapytanie do PUQ w sposób opisany poniżej. PUQ niezwłocznie odpowie na takie żądania zgodnie z obowiązującym prawem. W niektórych przypadkach PUQ może poprosić Cię o przeprowadzenie procedury identyfikacyjnej przed przetworzeniem Twojego żądania. Masz prawo skontaktować się z właściwym organem nadzorczym w swojej jurysdykcji, jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi PUQ.


§7 Przechowywanie danych osobowych

 1. Wszystkie zebrane dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane lub przez okres dozwolony lub wymagany przez obowiązujące prawo. PUQ okresowo sprawdza systemy przetwarzania danych pod kątem ważności celów zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników. Ta ocena opiera się na wielu czynnikach, w tym, ale nie tylko: czy Użytkownik utrzymuje stosunek z PUQ, czy PUQ spełnił prośby Użytkownika (w tym jakiekolwiek dodatkowe zadania), czy istnieje stosunek umowny między Użytkownikiem a PUQ oraz czy istnieją umowne lub prawne podstawy do dalszego przechowywania danych osobowych Użytkownika.

 2. W celu poprawy jakości Usługi oraz zapewnienia możliwości ochrony prawnej, PUQ ma prawo przechowywać pliki dziennika dotyczące działań wykonywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Panelu Klienta i/lub Usługi, a także w związku z zawarciem i realizacją Umowy i innych umów przez Użytkownika po jego stronie przez okres 1 (jeden) roku od daty ich zamówienia.


§8 Wymagania ochrony danych osobowych

 1. PUQ przechowuje dane osobowe i zapewnia ich ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i rozpowszechnianiem zgodnie z wewnętrznymi przepisami i regulacjami.

 2. W odniesieniu do danych osobowych użytkownika zachowana jest ich poufność, z wyjątkiem informacji ogólnie dostępnych (punkt 2.4. niniejszej Polityki) oraz innych przypadków, w których technologia Panelu Klienta lub Usług świadczonych na jej podstawie lub ustawienia oprogramowania używanego przez użytkownika zapewnia otwarte wymianę informacji z innymi użytkownikami Panelu Klienta lub z użytkownikami Internetu.


§9 Transfer danych osobowych

 1. PUQ ma prawo przekazywać dane osobowe do osób trzecich w następujących przypadkach:

  1. Użytkownik wyraził na to zgodę, w tym w przypadkach, gdy Użytkownik korzysta z ustawień oprogramowania, które nie ograniczają przekazywania określonych informacji;

  2. przekazanie jest niezbędne w ramach korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Panelu Klienta i/lub specyfiki Usługi opartej na nim;

  3. w związku z przekazaniem Panelu Klienta do posiadania, używania lub własności takiej osoby trzeciej, w tym przypisaniem praw wynikających z umów zawartych z Użytkownikiem takiej osobie trzeciej;

  4. na żądanie sądu lub innego upoważnionego organu państwowego w sposób określony w ustawie;

  5. w celu ochrony praw i uzasadnionych interesów PUQ w związku z naruszeniem zawartych z Użytkownikiem umów.


§10 Modyfikacja i usuwanie danych osobowych

 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili samodzielnie edytować dane osobowe podane przez niego podczas rejestracji lub autoryzacji w swoim Koncie Osobistym.

 2. Użytkownik ma prawo usunąć swoje własne konto lub skorzystać z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, wysyłając do PUQ prośbę o usunięcie konta na adres biuro@puq.pl.


§11 Zmiany w polityce prywatności

 1. Niniejsza Polityka może zostać zmieniona lub zakończona jednostronnie przez PUQ bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie po jej umieszczeniu na stronie internetowej PUQ.


Powered by WHMCompleteSolution

PUQ Mautic