Polityka zwrotów usług


Niniejsza Polityka dotyczy zwrotów usług PUQ sp. z o.o. (w skrócie PUQ) i obowiązuje od dnia 27.03.2023 r.
i z tym dniem przestaje obowiązywać dotychczasowa "Polityka zwrotów usług".

  1. Usługi świadczone przez PUQ są usługami niematerialnymi, co uniemożliwia zwrot zakupionej usługi.
  2. Zakupione usługi są natychmiastowo świadczone, co oznacza, że nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za usługi już wykorzystane.
  3. Usługi w chmurze oferowane są na zasadzie subskrypcji, co oznacza, że klient korzysta z nich przez określony czas i płaci za to okresowo.
  4. Decyzja o zakupie usług jest ostateczna i nie podlega zwrotom lub wymianie.
  5. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać na piśmie lub drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.
  6. W przypadku jakichkolwiek nieporozumień lub sporów między PUQ a jej klientami, strony postarają się rozwiązać je drogą negocjacji i ugody. W razie braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd.
  7. Każda zmiana regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej PUQ. Klient jest zobowiązany do regularnego zapoznawania się z treścią regulaminu w celu śledzenia ewentualnych zmian.
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej PUQ i obowiązuje do czasu jego zmiany lub odwołania przez PUQ.
  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
  10. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej PUQ.

Każda osoba, która dokonuje zakupu usług PUQ, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszej Polityki przed dokonaniem zakupu.

Powered by WHMCompleteSolution

PUQ Mautic