Polityka współpracy z klientami

Niniejsza Polityka dotyczy współpracy PUQ sp. z o.o. ( w skrócie PUQ ) z klientami i obowiązuje od dnia 29.03.2023r. i z tym dniem przestaje obowiązywać dotychczasowa "Polityka współpracy z klientami"

§1. Przepisy ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy między firmą "PUQ" a jej klientami.
 2. Nasza firma współpracuje wyłącznie z zarejestrowanymi firmami biznesowymi.
 3. W celu nawiązania współpracy z naszą firmą, firma musi dostarczyć prawidłowe dane potwierdzające jej rejestrację.
 4. Wymagane dane obejmują nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). W przypadku działalności gospodarczej: imię, nazwisko prowadzącego działalność oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.
 5. Przed rozpoczęciem współpracy, nasza firma zastrzega sobie prawo do dokładnej weryfikacji danych firmy oraz do odmowy współpracy w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub nieścisłości.
 6. Współpraca z naszą firmą jest możliwa na podstawie regulaminów, które są dostępne publicznie.
 7. Wszelkie transakcje oraz płatności dokonywane są wyłącznie na podstawie faktur proform dostarczonych drogą elektroniczną przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego usług.
 8. Nasza firma zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy z firmami, których działalność nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki biznesowej.
 9. Firma "PUQ" zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki bez uprzedniego powiadomienia klienta. Nowa wersja polityki wchodzi w życie po jej umieszczeniu na stronie internetowej.

§2. Ceny

 1. Ceny produktów prezentowane na stronie internetowej (https://puq.pl/) firmy "PUQ" są podane w formie netto.
 2. Firma "PUQ" zastrzega sobie prawo do zmiany cen swoich produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia użytkowników.
 3. Zmienione ceny będą obowiązywać jedynie dla nowo zakupionych usług.
 4. Indeksacja cen już zakupionych produktów może nastąpić tylko w kolejnym okresie rozliczeniowym.
 5. Firma "PUQ" może indeksować ceny co najmniej raz w roku.
 6. Główną przyczyną zmiany cen są inflacja, wzrost cen energii elektrycznej oraz koszty związane z utrzymaniem usługi.

§3. Wystawienie faktur

 1. Firma "PUQ" wystawia faktury proformy z góry przed okresem rozliczeniowym.
 2. Wszelkie płatności za usługi naszej firmy należy uregulować do rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.
 3. Pierwsza faktura wystawiona przez naszą firmę będzie fakturą wyrownawczą. Oznacza to, że zostanie ona wystawiona za okres od daty zakupu do końca miesiąca kalendarzowego, a jej kwota zostanie wyznaczona proporcjonalnie do liczby dni objętych okresem rozliczeniowym.
 4. Kolejne faktury będą dotyczyć okresów miesięcznych, od pierwszego dnia każdego okresu rozliczeniowego.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące danych niezbędnych do wystawienia faktury (np. adresu siedziby firmy, numeru NIP) powinny zostać zgłoszone przez klienta jak najszybciej.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin ma na celu określenie zasad współpracy między PUQ a jej klientami w zakresie wystawiania faktur.

 2. PUQ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w dowolnym momencie, przy czym zmiany te nie wpływają na prawa nabyte przez klientów przed wprowadzeniem zmian.

 3. Każda zmiana regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej PUQ. Klient jest zobowiązany do regularnego zapoznawania się z treścią regulaminu w celu śledzenia ewentualnych zmian.

 4. W przypadku jakichkolwiek nieporozumień lub sporów między PUQ a jej klientami, strony postarają się rozwiązać je drogą negocjacji i ugody. W razie braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej PUQ i obowiązuje do czasu jego zmiany lub odwołania przez PUQ.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 7. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej PUQ.

Powered by WHMCompleteSolution

PUQ Mautic